People

Editorial Board

Prof. V. A. Artamonov, Moscow State Mikhail Lomonosov University, Russian Federation

G. Pilz, Johannes Kepler University, Austria

Igor Vladimirovich Protasov, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

M. Sapir, Vanderbilt University, United States

I. P. Shestakov, University of Sao Paulo and Sobolev Institute of Mathematics, Brazil

D. Simson, Nicholas Copernicus University, Poland

Professor Igor Yakov Subbotin, National University, USA, United States

R. Wisbauer, Heinrich Heine University, Germany

V. I. Yanchevskii, Institute of Mathematics, NAS of Belarus, Belarus

A. Yu. Olshanskii, Vanderbilt University, United States

V. Nekrashevych, Texas A&M University, United States

A. V. Mikhalev, Moscow State Mikhail Lomonosov University, Russian Federation

V. Dlab, Carleton University, Canada

V. M. Futorny, Sao Paulo University, Brazil

R. I. Grigorchuk, Steklov Institute of Mathematics, Russian Federation

L. A. Kurdachenko, Dnepropetrovsk University, Ukraine

A. I. Kashu, Institute of Mathematics and Computer Science, AS of Moldova, Moldova, Republic of

Dr. V. Lyubashenko, Institute of Mathematics, NAS of Ukraine, Ukraine

Z. Marciniak, Warsaw University, Poland

V. Mazorchuk, University of Uppsala, Sweden

E. I. Zelmanov, University of California, United States