Author Details

Zhuravlev, V. N., Faculty of Mechanics and Mathematics, Kiev National Taras Shevchenko Univ., Vladimirskaya Str., 64, Kiev, Ukraine